Välkommen till vår nya webbplats! Kontakta oss om du har några frågor.
FORUM FÖR KONSTRUKTIV
KONFLIKTHANTERING

Forum för Konstruktiv Konflikthantering

Forum för Konstruktiv Konflikthantering bildades den 10 mars 2004 och är en vidareutveckling av två tidigare pilotverksamheter, Folkbildning i Freds- och Konfliktkunskap samt Samverkansprojekt för Folkbildning i Konflikthantering.

Om Forumet

Forum för Konstruktiv konflikthantering skapades efter samtal om behovet att öka förmågan att hantera konflikter. Detta Forum bildades den 10 mars 2004 med Svenska Röda Korset som pådrivande organisation och är en vidareutveckling av två tidigare pilotverksamheter knutna till SRK, Folkbildning i Freds- och Konfliktkunskap samt Samverkansprojekt för Folkbildning i Konflikthantering.

Göran Bäckstrand tog detta initiativ för att genom Forum ge möjlighet till utbildning och träning för att öka kunskaperna och förmågan att hantera konflikter och göra dem så konstruktiva som möjligt. Arbetet behöver ske överallt för att ge ökad erfarenhet att hantera och lära av konflikter, både som individ, i grupp och i samhället.

Forum förlitade sig inledningsvis särskilt på Thomas Jordans rika pedagogiska insikter och bakgrund från Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans ovanligt breda erfarenheter av att föreläsa och leda övningar i konflikthantering har varit och är en stor tillgång i de kontakter som med honom hållits levande i alla år.

Forum för konstruktiv konflikthantering strävar efter att inspirera varandra att gemensamt möta dagens konflikter utan rädsla samt med tillförsikt och förtroende.

Vad vill vi med nätverket?

Nätverket vill inspirera de enskilda medlemmarna, våra organisationer och institutioner att utveckla en bättre förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Detta sker främst genom seminarier och utbildningar. Dessa tillfällen erbjuder möjligheter till ett ömsesidigt sökande efter lösningar av angelägna, av alla upplevda, gemensamma problem. Internationella konflikter får idag i större utsträckning omgående återverkningar i många länder. Konflikterna mellan unga och gamla blir mer omfattande, när normbildningen försvagas genom frånvaro av auktoriteter. Många arbetsplatser behöver öka kompetensen hos chefer och medarbetare för att kunna hantera olika typer av konflikter. Det behövs en bredare syn på hur traditionella konflikter kan göras mer konstruktiva, ja till och med nyttiga i utförandet av olika uppgifter.

Styrelser och ledande personer har en särskilt viktig roll för att prioritera ämnet genom att lyfta frågorna till diskussion och ge utrymme för utbildning och träning i konflikthantering. Forum vill lyfta fram, de många gånger enkla metoder och åtgärder, som ger grunden för en ökad medmänsklig kompetens. En konstruktiv konflikthantering innebär också att motverka onödig specialisering och expertinflytande.

Forum för konstruktiv konflikthantering vill erbjuda nya möjligheter att utvidga frivilligas, anställdas och på sikt alla medborgares kompetens att bättre hantera konflikter genom:

  • Studiematerial och studiehandledningsmaterial i konstruktiv konflikthantering. En uppskattad bok med studiehandledning, skriven av Johan Ydrén, som är lämpligt att använda vid till exempel studiecirklar. Boken erbjuder läsaren underlag för att hantera konflikter både enskilt och som underlag för arbete i grupper. Boken kan beställas av Forum för konstruktiv konflikthantering.
  • Arrangera "tvärorganisatoriska" utbildningar, kurser och diskussioner. Vid våra kurser och nätverksträffar är alla våra olika erfarenheter positiva för att få perspektiv på den egna organisationen eller arbetsplatsen. Samspelet med andra är något vi dagligen måste förhålla oss till. Kurser och seminarier presenterar olika metoder för konflikthantering.
  • Praktiska övningar som uppmärksammar oss på samband och olikheter mellan en persons känslor och organisationens målsättningar. All utveckling - i ett samhälle, i en organisation eller hos en individ - innebär att konflikter skapas. Forums insatser gör konflikthantering inom medlemsorganisationerna och i samhället mer konstruktiva och är ett sätt att träna sin egen förmåga. Konflikter tar energi och kraft från alla berörda och inverkar negativt på organisationens verksamhet.
  • Filmer för reflektion och samtal. Forum för konstruktiv konflikthantering har utvecklat metodmaterial till sex utbildningsfilmer som syftar till att hjälpa föreningsstyrelser att hantera konfliktsituationer på ett bättre sätt. Filmerna uppmärksammar vanliga händelser som kan ske mellan förtroendevalda, mellan förtroendevalda och ideella samt anställda. Tanken är att filmerna ska ses tillsammans i styrelsen med stöd av materialet och boken Konflikthantering av Johan Ydrén.